Koło Naukowe Germanistów IFG UAM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Drukuj PDF

Statut Koła Naukowego Germanistów
(sekcja lingwistyczna)

przy Wydziale Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I. Postanowienia ogólne

art. 1

Koło Naukowe Germanistów (sekcja lingwistyczna) przy Wydziale Neofilologii UAM jest organizacją skupiającą studentów interesujących się problematyką współczesnego językoznawstwa.

art. 2

Siedziba Koła mieści się w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

art. 3

Celami Koła Naukowego Germanistów (sekcja lingwistyczna) są:

a. prowadzenie działalności naukowej, samokształcącej i popularyzatorskiej,

b. zaznajomienie się z najnowszymi osiągnięciami językoznawstwa germanistycznego,

c. współpraca z zakładami językoznawczymi wybranych uczelni na terenie kraju i zagranicą

Do osiągnięcia powyższych celów Koło dąży przez:

a. organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, odczytów, wystaw i (studenckich oraz studencko-doktoranckich) konferencji naukowych

b. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami.

II. Zasady członkostwa i władze Koła

art. 1

Członkiem Koła Naukowego Germanistów może zostać każdy student Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aprobujący zasady niniejszego Statutu. Koło wprowadza także kategorię wolnego słuchacza dla zainteresowanych studentów z innych jednostek UAM.

art. 2

Władzami Koła są:

a. Walne Zgromadzenie,

b. Zarząd działający w oparciu o wiedzę i rady Opiekuna Koła.

art. 3

Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.

art. 4

W zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia wchodzą:

a. uchwalanie Statutu Koła oraz ewentualnych zmian w nim,

b. ustalanie ogólnych kierunków działalności Koła,

c. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika Koła, którzy wchodzą w skład Zarządu,

d. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

e. odwołanie Zarządu bezwzględną większością głosów,

f. rozwiązanie Koła bezwzględną większością głosów.

art. 5

Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na semestr.

art. 6

Kadencja Zarządu wynosi jeden rok akademicki.

art. 7

W zakres kompetencji Zarządu wchodzą:

a. ustalanie rocznych planów pracy Koła oraz czuwanie nad przestrzeganiem i wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia,

b. zatwierdzane wysuniętego przez Skarbnika projektu budżetu,

c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.